TSUE przywraca odsetki frankowiczów – wyrok C-140/22

TSUE przywraca odsetki frankowiczów – wyrok C-140/22

W dniu 7 grudnia 2023 roku TSUE wydał kolejny ważny wyrok w polskiej sprawie C-140/22 przeciwko mBank.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie jednoznacznie opowiedział się za ochroną frankowiczów, tym razem w kwestii odsetek dochodzonych przez konsumentów.

Odsetki od daty wskazanej w wezwaniu

Co do terminu, od którego należy liczyć odsetki, TSUE wskazał, iż złożenie przez kredytobiorcę oświadczenia o zgodzie na ustalenie przez sąd nieważności umowy kredytu oraz o świadomości skutków jakie się z tym wiążą, nie ma wpływu na bieg terminu roszczenia odsetkowego. Prowadzi to do wniosku, iż kredytobiorcy mogą żądać odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia już od terminu wskazanego w treści wezwania do zapłaty, skierowanego do banku przed wytoczeniem powództwa.

Obowiązek informacyjny nie blokuje odsetek

Co więcej, TSUE podkreślił, że nałożenie na kredytobiorców obowiązku złożenia przed sądem sformalizowanego oświadczenia o zgodzie na ustalenie nieważności umowy doprowadziłoby do zniwelowania funkcji odstraszającej wynikającej z Dyrektywy 93/13 i tym samym mogłoby skutkować odrzucaniem przez banki przedsądowych wezwań do zapłaty mających za podstawę abuzywność postanowień umowy kredytowej.

Brak rekompensaty dla banków

TSUE ponownie zaznaczył także, iż w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną, bankom nie przysługuje żadna inna rekompensata poza zwrotem równowartości wypłaconego kredytobiorcy kapitału kredytu. Przy tym, Trybunał wskazał także, iż w przypadku kredytobiorców, przysługująca im rekompensata nie można zostać pomniejszona o wysokość odsetek, które bank otrzymałby, gdyby umowa pozostała w mocy.

Wyrok ten z pewnością jest kolejnym korzystnym dla kredytobiorców będących stroną umowy kredytu frankowego. Jego skutki w postaci zasądzania na rzecz kredytobiorców odsetek od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty powinny być natychmiastowo zauważalne w nowych wyrokach.

 

Polecamy również: